Search
Generic filters
Exact matches only

Algemene Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van OogvoorVriendschap.

Artikel 1. Dienstverlening OogvoorVriendschap

1.1 OogvoorVriendschap heeft als doel mensen met een beperking (wie heeft er geen) die vriendschappen zoeken met andere in contact te brengen. OogvoorVriendschap faciliteert dat bij haar aangesloten leden met elkaar in contact treden. OogvoorVriendschap heeft geen enkele controle over de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de profielen of de uitingen van de bij haar aangesloten leden. OogvoorVriendschap is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar leden en geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de profielen, uitingen of gedragingen van haar leden. OogvoorVriendschap kan bij het inschakelen van haar dienstverlening derden inschakelen.

Artikel 2. Lidmaatschap/aanmaken profiel

2.1 Om volledig gebruik te kunnen maken van de website dient u lid te worden. Om lid te zijn dient u ten minste 18 jaar te zijn.

2.2 Om volledig gebruik te kunnen maken van OogvoorVriendschap, dient u een profiel te hebben aangemaakt. Voor het aanmaken van een profiel dienen alle verplichte velden te worden ingevuld en dient er een profielfoto toegevoegd te worden waarop u duidelijk zichtbaar bent. U gaat ermee akkoord dat OogvoorVriendschap in het kader van uw zichtbaarheid (i) op de profielfoto, voor zover nodig, deze profielfoto bewerkt, en/of (ii) een foto uit het profiel daartoe aanwijst. U staat er jegens OogvoorVriendschap voor in dat de informatie die u aan OogvoorVriendschap verstrekt – waaronder mede te verstaan uw naam, emailadres en overige contactgegevens – compleet, naar waarheid en juist is.

2.3 Het is niet geoorloofd een profiel aan te maken op naam of e-mail adres van een andere persoon, tenzij die andere persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.

2.4 U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens die aan u ter beschikking worden gesteld. U bent tevens verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van uw inloggegevens en u vrijwaart OogvoorVriendschap tegen vorderingen van derden in dit verband. Indien u het vermoeden heeft dat derden op ongeoorloofde wijze gebruik maken van uw inloggegevens, dient u OogvoorVriendschap hierover onmiddellijk te informeren via info@OogvoorVriendschap.nl.

2.5 Het lidmaatschap is alleen bestemd voor natuurlijke personen. U stemt ermee in de door OogvoorVriendschap aangeboden diensten alleen voor niet-commerciele doeleinden te gebruiken. Wel bestaan er mogelijkheden om te adverteren bij OogvoorVriendschap. Hierover kan een prijsafspraak gemaakt worden, hierbij zijn de algemene voorwaarden ‘adverteren bij OogvoorVriendschap’ van toepassing.

2.6 OogvoorVriendschap behoudt zich het recht voor (aanvragen voor) het lidmaatschap te weigeren, een profiel te blokkeren, of (delen) van de door u geplaatste informatie op uw profiel te verwijderen, onder meer, maar niet beperkt tot, die gevallen waarin een profiel niet de status van 100% bereikt heeft, anderszins onvoldoende bruikbaar is voor de matching doeleinden van OogvoorVriendschap, of strijdig is met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.

Artikel 3. Soorten lidmaatschap/betalingsvoorwaarden

3.1 OogvoorVriendschap is op dit moment gratis toegankelijk behalve voor het maken van alle vormen van reclame hiervoor gelden prijsafspraken. Voor deze prijzen neemt u contact op met info@OogvoorVriendschap.nl. Op deze prijzen zijn de algemene voorwaarden adverteren bij OogvoorVriendschap.nl van toepassing.

Zodra OogvoorVriendschap besluit kosten te verbinden aan het lidmaatschap, zullen we u hierover tijdig informeren. U kunt dan besluiten om uw lidmaatschap te verwijderen of betaald door te zetten.

Artikel 5. Gebruik

5.1 Via OogvoorVriendschap is het voor leden mogelijk met andere leden te communiceren. U staat er jegens OogvoorVriendschap voor in dat u OogvoorVriendschap te allen tijde zult gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

5.2 U garandeert dat uw uitingen en uw overig gebruik van de website: niet pornografisch, seksistisch, obsceen, gewelddadig, of anderszins in strijd met de goede zeden zullen zijn, dan wel links bevatten naar sites met een dergelijke inhoud; niet discriminerend (terzake van religie, ras, uiterlijk, afkomst of cultuur) zullen zijn; andere leden of derden niet zullen bedreigen, beledigen of hinderen op enigerlei wijze, dan wel schadelijk of lasterlijk zullen zijn of inbreuk maken op de privacy of andere rechten van derden; geen onrechtmatige verzoeken zullen inhouden, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen wordt kettingbrieven, junk mail, spam en andere ongewenste verspreiding van (commerciele) informatie; op geen enkele wijze reclame zullen bevatten, zonder voorafgaande toestemming van OogvoorVriendschap; geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere zaken zullen bevatten die computersystemen kunnen beschadigen of nadelig kunnen beenvloeden; niet anderszins strafbaar of onrechtmatig zullen zijn, dan wel strafbare of onrechtmatige handelingen zullen aanmoedigen of hiertoe zullen aanzetten.

4.3 U stemt ermee in dat u geen persoonlijke gegevens van minderjarigen (waaronder mede maar niet uitsluitend te verstaan: telefoonnummers, adres, e-mail adres, password) zult opvragen of verstrekken.

4.4 OogvoorVriendschap verstrekt geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, adres en e-mail adres, van u aan andere leden zolang u daarvoor geen toestemming voor heeft gegeven. Het contact met andere leden loopt via het systeem van OogvoorVriendschap op de website. Indien u besluit met andere leden dit soort of andere persoonlijke gegevens uit te wisselen, doet u dit geheel op eigen risico.

4.5 U stemt ermee in geen uitingen te doen op uw profiel, of te voldoen aan verzoeken via een profiel van een andere gebruiker, waarmee uw identiteit te achterhalen is, waaronder vermelding van naw gegevens, e-mail(adres), telefoonnummer, website van persoonlijke aard, QR-code, youtube kanaal, social media account, met uitzondering van die gevallen waarin dat specifiek door OogvoorVriendschap vereist wordt.

5. Content van OogvoorVriendschap en derden

5.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de website – waaronder mede wordt begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de website bevinden – berusten bij OogvoorVriendschap, haar licentiegevers of haar leden.

5.2 Ten aanzien van de onderdelen van de website waarop OogvoorVriendschap of haar licentiegevers rechthebbende zijn, verleent OogvoorVriendschap u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om deze via de website te bekijken en/of beluisteren en/of aan uw profiel toe te voegen op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan enige content op de website (op enige andere wijze) te verveelvoudigen of openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder door de content te downloaden, te kopiëren of te wijzigen, tenzij OogvoorVriendschap of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

5.3 Op OogvoorVriendschap zijn applicaties van derden te vinden. Het is mogelijk dat voor de producten of diensten die worden aangeboden door middel van die applicaties voorwaarden van die derden gelden.

5.4 OogvoorVriendschap controleert de content van derden niet. Hieronder worden applicaties, teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen verstaan. De aanwezigheid daarvan op OogvoorVriendschap impliceert niet dat OogvoorVriendschap deze content heeft goedgekeurd. OogvoorVriendschap is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar leden.

6. Uw content

6.1 Op diverse onderdelen van de website heeft u de mogelijkheid om content – waaronder mede wordt begrepen bestanden, foto’s, gegevens, informatie, materialen, links naar andere websites (mits niet gebruikt voor reclamedoeleinden), een en ander ongeacht de vorm (beeld, geluid, tekst, interactieve features, een combinatie daarvan of anderszins) – te uploaden of anderszins te plaatsen of beschikbaar te stellen. Ten aanzien van deze content geldt het volgende.

6.2 U verklaart uitdrukkelijk dat u het recht heeft deze content te plaatsen, te uploaden of anderszins beschikbaar te stellen (hierna gezamenlijk te noemen: ‘plaatsen’) op de website. U bent eigenaar van de content of heeft uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, rechthebbende of geportretteerde om de content te plaatsen. U geeft OogvoorVriendschap een niet- exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en onbezwaarde licentie om de door u geplaatste content te verveelvoudigen, te verspreiden, te bewerken en anderszins te gebruiken voor de uitvoering van haar diensten. OogvoorVriendschap zal deze content niet zonder uw voorafgaande toestemming openbaar maken of gebruiken voor promotionele activiteiten, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten.

6.3 U verklaart en garandeert dat de door u geplaatste content op geen enkele wijze inbreuk maakt op portretrechten, auteursrechten, naburige rechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden en u vrijwaart OogvoorVriendschap volledig tegen alle aanspraken van derden, schade en kosten, waaronder kosten voor juridische bijstand, verband houdend met het feit dat de content (vermeend) inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of dat het gebruik anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Artikel 7. Privacy

7.1 Op het gebruik van OogvoorVriendschap zijn de OogvoorVriendschap Privacy Voorwaarden van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt door OogvoorVriendschap.

Artikel 8. Beëindiging lidmaatschap/zichtbaarheid profiel

8.1 U kunt uw account verwijderen en/of uw lidmaatschap opzeggen via de website, via uw settings.

8.2 OogvoorVriendschap is gerechtigd uw lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw toegang tot de website (al dan niet tijdelijk) te blokkeren en/of uw profiel aan te passen of te verwijderen indien u i) een of meerdere verplichtingen jegens OogvoorVriendschap niet nakomt, ii) indien u in strijd handelt met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, iii) indien OogvoorVriendschap een of meerdere gegronde klachten over u ontvangt van andere leden van OogvoorVriendschap of iv) indien u in strijd met wettelijke voorschriften handelt.

Artikel 9. Melden van een inbreuk

9.1 Indien u van mening bent dat enige content van derden op de website inbreuk maakt op uw (intellectuele eigendoms)rechten, kunt u bij OogvoorVriendschap een verzoek indienen tot verwijdering van deze content. U dient hiertoe aan OogvoorVriendschap een gedetailleerde beschrijving te verstrekken van de vermeend inbreukmakende content, waar deze content te vinden is op de website en waarom sprake zou zijn van een inbreuk. Tevens dient u bewijs over te leggen waaruit blijkt dat u (vertegenwoordiger van een) rechthebbende bent op de rechten waarvan wordt gesteld dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Een melding van een inbreuk kun u richten aan OogvoorVriendschap, support@OogvoorVriendschap.nl onder vermelding van “Melding van inbreuk op www.OogvoorVriendschap.nl”.

9.2 OogvoorVriendschap heeft het recht uw melding door te sturen aan degene die verantwoordelijk is voor de content waarop de melding betrekking heeft.

9.3 Indien uit de melding blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door OogvoorVriendschap worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. Indien OogvoorVriendschap echter gegronde redenen heeft aan de juistheid van de melding te twijfelen of indien de content niet onmiskenbaar onrechtmatig is, heeft zij het recht de content niet te verwijderen of ontoegankelijk te maken. OogvoorVriendschap kan een rechterlijke uitspraak verlangen waaruit blijkt dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

9.4 Door het doen van een melding vrijwaart u OogvoorVriendschap en de beheerder, bestuurders, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor alle aanspraken van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die OogvoorVriendschap lijdt, nog zal kunnen lijden of die OogvoorVriendschap dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen doch niet daartoe beperkt het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 10. Aansprakelijkheid OogvoorVriendschap

10.1 OogvoorVriendschap gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie en bij haar overige dienstverlening. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen door storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via OogvoorVriendschap gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van OogvoorVriendschap. In het geval de informatie op OogvoorVriendschap onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan OogvoorVriendschap hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van OogvoorVriendschap.

Beweringen en meningen, geuit in de content van derden of in overige uitingen op de ‘website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van OogvoorVriendschap. OogvoorVriendschap kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. De website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van OogvoorVriendschap. OogvoorVriendschap is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Indien u vragen, opmerkingen of klachten over OogvoorVriendschap heeft, kunt u deze richten aan support@OogvoorVriendschap.nl.

11.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.

11.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

11.4 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door OogvoorVriendschap aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op OogvoorVriendschap staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Deze Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 november 2020.

Please open the index.php file (ROOT of WP installation) and paste following code:
$GLOBALS['WPTrueSpeed_timestamp_start'] = microtime(TRUE);
just after <?php